Wybory członków organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowych organów wykonawczych gmin np. wójtów odbywają się co 5 lata. Rada gminy wybierana jest przez uprawnionych mieszkańców gminy. Może zostać odwołana przed upływem kadencji tylko w wyniku referendum mieszkańców gminy bądź decyzją sejmu w przypadku naruszenia konstytucji lub ustaw (nadzór prawny).