ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013.1166).

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK) jest organem pomocniczym Wójta w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego (zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Czudec, z dnia 31.05.2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego).

Szefem GZZK jest Wójt Gminy Czudec. Członkami GZZK są kierownicy wydziałów Urzędu Gminy, innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli zespolonych służb, społecznych organizacji ratowniczych i inne osoby zaproszone przez Szefa Gminnego Zespołu.

Do zadań Zespołu Gminnego należy:

 • Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych
  w Planie Zarządzania Kryzysowego;
 • Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności
  w sytuacjach kryzysowej;
 • Informowanie opinii publicznej o zagrożeniach;
 • Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja;
 • Utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania;
 • Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
 • Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej
  i odbudową;
 • Dokumentowanie działań.


Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i zadania.  Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń,a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie.

 

Zadania powyższe Wójt wykonuje przy pomocy pracownika Urzędu Gminy właściwego w sprawach Zarządzania Kryzysowego

 

 

Faza zapobiegania – polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu zredukowanie prawdopodobieństwa lub całkowite wykluczenie możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych albo w znacznym stopniu ograniczających ich skutki.

Faza przygotowania – polegająca na podejmowaniu działań planistycznych, na wszystkich szczeblach administracji, dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, umożliwiających wpływ na ich przebieg w celu zmniejszenia negatywnych skutków tych zdarzeń. Faza ta obejmuje również działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.

Faza reagowania – polegająca na podejmowaniu działań w celu udzielania pomocy poszkodowanym, zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń.

Faza odbudowy – polegająca na realizacji zadań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtwarzanie kluczowej dla funkcjonowania danego obszaru infrastruktury energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, transportowej oraz funkcjonowania innych ważnych usług, np. dostarczania wody.

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO W CZUDCU

tel. 17 71 72 100

e-mail: ugczudec@czudec.pl

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Zawiadamiając odpowiednie służby ratunkowe o powstałym zagrożeniu podaj:
- dokładny adres zdarzenia;
- swoje imię i nazwisko;
- numer tel. z którego dzwonisz;
- co się stało;
- jaki jest stan poszkodowanego;
- staraj się być opanowany i rzeczowy.


UWAGA – Nie rozłączaj się! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwsza.

 

Załączniki:
- Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych;
- stopnie alarmowe;
- zarządzenia w sprawie powołania  GZZK