W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.4  Rozwój OZE- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn. „ Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czudec w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.  Dzięki projektowi zostały wykonane instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej tj.: Przedszkolu Publicznym w Czudcu, Urzędzie Gminy, Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody.  Całkowita wartość zadania wynosiła 558 297,00 zł brutto, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa V „Infrastruktura komunikacyjna” Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne otrzymano dofinansowanie na projekt pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF 1.„Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R  Czudec- Wyżne w m. Czudec” 2.„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wyżne- Bukowa Linia jako element infrastruktury komunikacyjnej” 3. „Budowa nowej linii autobusowej w tym modernizacja i budowa przystanków, budowa zatok postojowych, budowa obiektów Park& Ride oraz Bike& Ride na terenie  Gminy Czudec””. Całkowita wartość zadania wynosiła 6 541 188,58 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wydatków kwalifikowanych i wynosiło 5 560 010,31 zł.                              

Celem głównym projektu było zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego m.in. poprzez budowę mostu, modernizację i budowę przystanków na trasie Niechobrz - Przedmieście Czudeckie - Czudec - Wyżne, budowę ścieżki rowerowej, zatok postojowych i obiektów Park& Ride oraz Bike& Ride.

          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.2. Gospodarka odpadami otrzymano dofinansowanie na projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Czudec”. Całkowita wartość zadania wynosi 250 056,07 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wydatków kwalifikowanych i wynosi 173 123,05 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie przeznaczonych do ponownego wykorzystania, poprzez utworzenie na terenie Gminy Czudec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiącego dopełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie oraz poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców co do racjonalnych działań w zakresie gospodarowania wytwarzanymi przez nich odpadami. Dodatkowymi celami projektu są: zmniejszenie odpadów kierowanych do składowania, zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia odpadami terenów zielonych, zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia powietrza w wyniku nielegalnego spalania odpadów oraz ochrona zdrowia mieszkańców przed negatywnym wpływem niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

            Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Czudec. Planowana inwestycja polegać będzie na utwardzeniu
i wyasfaltowaniu placu o powierzchni ok. 10 a., wybudowanie wokół placu ogrodzenia o wys. 1,5 m, wykonaniu wiaty o pow. 35 m2, zakupie 8 kontenerów, zakupie pojemnika na przeterminowane leki, zakupie i montażu wagi samochodowej najazdowej  do 15 t. W projekcie zostały przewidziane również działania promocyjne w celu podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat ograniczenia powstawania odpadów oraz właściwej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.