Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Czudcu

W dniu 28 maja 2016 roku w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy odbył się  zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czudcu. 

W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czudec, członkowie ustępujących władz Zarządu oraz zaproszeni goście: Pan Stanisław Gierlak - Wójt Gminy Czudec, Pan Andrzej Ślipski - z-ca Wójta Gminy, Panowie Sławomir Szela, Wojciech Szela, Tadeusz Kmiecik, Grzegorz Dudek, Kazimierz Jacek, Tadeusz Bieszczad, Stanisław Moskwa - Radni Gminy Czudec oraz Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzyżowie kpt. inż. Damian Łojek. Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych władz związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję.

Zjazd otworzył i powitał gości Prezes ustępującego Zarządu Druh Marek Jurzysta.
Na przewodniczącego zjazdu wybrano Dh Krzysztofa Bałchana, a na sekretarza Dh Ewę Mitręga-Moskwa. W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2011-2016, sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto w czasie zjazdu powołano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, wybrano przedstawiciela Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz delegatów na zjazd powiatowy.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu wybrany na kadencję 2016-2021, w czasie obrad odbył pierwsze posiedzenie, podczas którego ukonstytuował się
w następującym składzie:

Prezes                        – JURZYSTA Marek

Wiceprezes                – MOSKWA Stanisław

Wiceprezes                – NIERODA Wiesław

Komendant Gminny – GĄTARSKI Łukasz

Sekretarz                   – KIDACKA -MILEWSKA Barbara

Skarbnik                   – ISKRZYCKI Józef

Członek prezydium – ISKRA Grzegorz

Członek zarządu       – ŁYSZCZAK Jan

Członek zarządu       – SZURLEJ Piotr

Członek zarządu       – DRĄŻEK Jan

Członek zarządu       – GOLESZ Andrzej

Członek zarządu       – PIWKO Marcin

Członek zarządu       – MOSKWA Bogdan

 

 

Podczas zjazdu wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu w osobach:

Przewodniczący          – KUTOWICZ Władysław

Wiceprzewodniczący – SIEWIERSKA Anna

Sekretarz                     – DUDEK Grzegorz

Członek                       – PIĘKOŚ Piotr 

 

Na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wyznaczono: p. Marka Jurzystę oraz p. Łukasza Gątarskiego.

Dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy w osobach: p. Bogdan Moskwa, p. Kazimierz Jacek oraz p. Piotr Szurlej.

 

 

-- GALERIA ZDJĘĆ --