Zgodnie z art.14a ust.4 i 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991  r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest :
-  zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym
na podstawie art.14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu
do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami   sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art.14 ust.3 , albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych
w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

-  zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b , bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
-  zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.;

-  zwrot kosztów przejazdu ucznia, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna
do szkoły lub ośrodka wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest
w dwóch formach dowozu zbiorowego lub dowozu indywidualnego.

           W Gminie Czudec dzieci  niepełnosprawne są dowożone busami do szkół specjalnych w Rzeszowie i Strzyżowie.