STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

Tabela przedstawia liczbę mieszkańców gminy Czudec z podziałem na sołectwa
w latach 2018 – 2021

Powierzchnia gminy Czudec wg. miejscowości (dane po modernizacji z 2022 r.)

Tabela przedstawia migrację ludności w gminie w latach 2018 - 2022

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w latach 2018 - 2021

Stopień skanalizowania i zwodociągowania gminy w rozbiciu na poszczególne miejscowości