Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

XXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W CZUDCU

XXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY W CZUDCU

OGŁOSZENIE 

Informuję, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Czudcu odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy.

Program sesji :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi.
2) w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Czudec na lata 2017-2019".
3) w sprawie przyjęcia ,,Planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.
4) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec.
5) w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016r.
6) w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czudec.
7) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2017 nr XX/189/2016 Rady Gminy Czudec z dnia 15 grudnia 2016 r.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. oraz kształtowaniu się WPF.
4. Sprawozdanie z działalności ZW - K za I półrocze 2017r.
5. Informacja dyrektora ZEAS o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i działalności Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.


Przewodniczący RG

Stanisław Kołodziej