W dniu 11 września 2020 roku, podczas XXIII sesji Rady Gminy Czudec odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia „Honorowy Obywatel Gminy Czudec” dla ks. Stanisława Kopcia oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Czudec” ks. Antoniemu Kocołowi. Uroczystość ta, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, odbyła się bez udziału mieszkańców i miała bardzo kameralny charakter.


 

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czudec został przyznany ks. dr Stanisławowi Kopciowi uchwałą Rady Gminy Czudec nr XXII/177/2020
z dnia 28 sierpnia br. w uznaniu za
wybitne zasługi dla dobra Gminy oraz ofiarną działalność społeczną.

Odznaczenie wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Czudec Sławomir Szela wraz z Wiceprzewodniczącą Danutą Kutowicz oraz Wójtem Gminy Andrzejem Ślipskim podczas sesji rady gminy w dniu
11 września 2020 r. 

Przyznanie tytułu Hororowego Obywatela Gminy Czudec jest wyrazem wdzięczności za całokształt działalności ks. Stanisława Kopcia i docenieniem jego zasług dla lokalnej społeczności. Ks. Stanisław Kopeć jest pierwszą osoba w historii Gminy Czudec uhonorowaną tym tytułem.

Podczas uroczystości  miało miejsce również wręczenie medalu: „Zasłużony dla Gminy Czudec”. Tytułem tym Kapituła Rady Gminy odznaczyła ks. Antoniego Kocoła – wieloletniego proboszcza Parafii Czudec podkreślając tym samym jego godną naśladowania postawę społeczną, dbałość o historię, o zabytki lokalne, pomniki i przydrożne kapliczki oraz działalność promującą naszą gminę.

 

Krótki opis działalności odznaczonych: ks. St. Kopcia oraz ks. A. Kocoła zawierają zamieszczone poniżej noty biograficzne.

Serdecznie gratulujemy ks. Stanisławowi oraz ks. Antoniemu przyznanych wyróżnień i życzymy dużo zdrowia oraz nieustającego zapału do pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

Ks. Stanisław Kopeć - Honorowy Obywatel Gminy Czudec

Ks. Stanisław Kopeć urodził się 29 stycznia 1931 r. w Radwanie (parafia Smęgorzów), jako syn Franciszka i Adeli z domu Płaneta. Szkołę Podstawową ukończył w Smęgorzowie, a Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej. Po maturze,

w 1950 r. rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 29 czerwca 1955 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali. Jako wikariusz pracował w trzech parafiach: w Wielopolu Skrzyńskim (1955-1958), w Lubzinie (1958-1959) i w Tarnowie – w Katedrze (1959-1964). W maju 1964 r. został, przez biskupa Jerzego Ablewicza, mianowany proboszczem w Radgoszczy, gdzie z wielkim poświęceniem pracował dla dobra tej parafii. W uznaniu zasług bp Ablewicz odznaczył ks. Stanisława Kopcia godnością kanonika i dał prawo używania rokiety i mantoletu.

Po 28 latach pracy w Radgoszczy, ks. Kopeć został, przez biskupa Józefa Życińskiego, przeniesiony do Ropczyc, gdzie pracował jako proboszcz tamtejszej parafii i dziekan. Tam zastał go podział administracyjny – Ropczyce weszły w skład diecezji rzeszowskiej. Pierwszy jej ordynariusz bp Kazimierz Górny, w 1993 r. przeniósł ks. Stanisława do Czudca. Mianował go proboszczem, dziekanem, ojcem duchownym i zlecił zorganizowanie koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej.
Ks. Kopeć został pierwszym kustoszem czudeckiego sanktuarium. Koronacja była równocześnie ukoronowaniem jego pracy duszpasterskiej.

W rok po tym wydarzeniu przeszedł na emeryturę i zamieszkał w wikarówce w Czudcu. W latach 2006 - 2008 pracował na misjach w Żytomierzu na Ukrainie. W tym czasie biskup rzeszowski mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej
w Strzyżowie z tytułem prałata.

Ksiądz dr Stanisław Kopeć był wielokrotnie doceniany również przez władze świeckie. Zaproponowano mu tytuł Człowieka Roku Powiatu Dąbrowa Tarnowska, ale odmówił przyjęcia go od władz komunistycznych. W wolnej Polsce, z rąk ministra kultury, przyjął „Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami”. Przyjął też, od Zarządu Powiatu Strzyżowskiego, nagrodę honorową w kategorii kultura, sztuka, oświata, ochrona dziedzictwa narodowego, a od Gminy Czudec tytuł „Zasłużony dla Gminy Czudec” (2002 r.). Został również odznaczony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

Ks. Antoni Kocoł – Zasłużony dla Gminy Czudec

Ks. Antoni Kocoł urodził się 2 lipca 1950 roku w Tarnowie, w parafii Łukowa. W latach 1968 - 1974 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 2 czerwca 1974 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej w następujących parafiach: Chomranice (1974),  Tarnów – Klikowa (1975 – 1978), Pustków - Osiedle (1978 – 1983), Mielec - Osiedle (1983-1985), Sędziszów Małopolski (1985 – 1986).

W 1986 roku został mianowany pierwszym proboszczem nowopowstającej parafii w Borku Wielkim, gdzie najważniejszym zadaniem była budowa nowego kościoła wraz z zapleczem. Funkcję Proboszcza parafii Borek Wielki ks. A. Kocoł sprawował do 2003 roku.

23 sierpnia 2003 roku został mianowany przez ks. bpa Kazimierza Górnego - biskupa rzeszowskiego, proboszczem parafii Świętej Trójcy i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Królowej Różańca Świętego w Czudcu. Okres posługi w Parafii Czudec to czas wytężonej pracy, której pozytywne efekty są zauważalne nie tylko dla parafian Czudca i Przedmieścia Czudeckiego, ale również przyczyniają się do rozsławiania Czudeckiego Sanktuarium, a tym samym do promowania walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Czudec.

Przez 17 lat pacy w Parafii Czudec ks. Antonii Kocoł nie tylko aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności, ale również inicjował wiele przedsięwzięć mających wpływ na rozwój kultury, oświaty, ochronę dziedzictwa kulturowego promocję walorów turystycznych Gminy Czudec. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy:

  • założenie parafialnego chóru „Benedictus” (2003 r.);
  • przeprowadzenie remontu zabytkowego Kościółka Świętego Marcina przy cmentarzu komunalnym w Czudcu; wykonanie remontów w Kościele Parafialnym pw. Trójcy Świętej
  • w Czudcu – umeblowanie zabytkowej zakrystii kościelnej (2004 r.),  renowacja dwóch zabytkowych ołtarzy: św. Krzyża i św. Jana Nepomucena (2005 r.), wymiana okien (2007 r.), zainstalowanie nowoczesnej kotłowni i centralnego ogrzewania (2008 r.), wymiana pokrycia dachowego na kaplicach bocznych w kościele: Matki Bożej Bolesnej i Matki Bożej Łaskawej (2010 i 2011 r.); założenie Muzeum Sprzętu Rolniczego znajdującego się przy plebanii
  • w Czudcu;
  • wybudowanie „Dróżek Maryjnych”, na których znajdują się tajemnice różańcowe, a także ołtarz polowy;
  • wyremontowanie budynku Caritas, Domu Parafialnego (2019 r.) oraz starego budynku organistówki parafialnej.

Przez wszystkie lata posługi proboszczowskiej w Czudcu zabiegał o budowę obwodnicy, która została otwarta w 2019 roku. Rozpoczął również starania o remont zabytkowych organów parafialnych w kościele Świętej Trójcy i wymiany nagłośnienia kościelnego oraz zainstalował w kościele kamery, które umożliwią transmisję Mszy świętych online.

Ponadto ks. Antoni Kocoł jest Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej
w Strzyżowie. Od 2009 do 2019 roku pełnił funkcję dziekana w dekanacie czudeckim (przez 2 kadencje po 5 lat). Przez całą swoją posługę proboszczowską w Czudcu otrzymywał, jako współpracowników głównie księży neoprezbiterów – zaraz po święceniach. Jest to wyraźny znak zaufania ze strony księdza Biskupa, że może być on wzorem i przykładem dla młodych kapłanów, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze kapłańskiej.

Zauważyć również należy, że przez wszystkie lata pracy w parafii Czudec aktywnie współpracował z władzami Gminy Czudec i władzami Powiatu Strzyżowskiego,
z Ośrodkiem Kultury w Czudcu, Biblioteką Publiczną oraz placówkami oświatowymi na terenie Gminy Czudec.