Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE CZUDEC

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE CZUDEC

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE CZUDEC

 

                Dobiegła końca budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Czudec. Planowany termin otwarcia PSZOK to 5 listopad 2018 r.

PSZOK jest zlokalizowany obok Oczyszczalni Ścieków w Przedmieściu Czudeckim. Jego budowa była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Do PSZOK mieszkańcy naszej gminy będą mogli  przywozić :

- odpady budowlane i rozbiórkowe;

- gruz;

- odpady wielkogabarytowe;

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

- zużyte opony;

- odpady ulegające biodegradacji;

- przeterminowane leki.

PSZOK będzie otwarty dwa razy w tygodniu:

- w każdą środę od 8.00 do 10.00

- w każdy piątek od 15.00 do 17.00

Uwaga! Odbiór odpadów należy wcześniej uzgodnić osobiście w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17 lub telefonicznie pod numerem 17 7172148.