Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej?

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej?

 

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej?

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może zostać osoba ujęta
w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz ma prawo do głosowania - czyli:

  • Jest obywatelem polskim,
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
  • nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej można zgłosić:

  • bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach,
  • albo w urzędzie gminy – (zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy).

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy można na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.wybory.gov.pl.

Uwaga!  Wyborcy, którzy samodzielnie zgłosili swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu (za pośrednictwem urzędnika wyborczego), mogą być powołani w skład komisji tylko w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej).

Ponadto należy zauważyć, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu
12 czerwca  2020 r.

W naszej gminie zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, pok. Nr 4, w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od 7.00 do 15.00.
W piątek 12 czerwca 2020 r. w urzędzie będzie prowadzony dyżur od godz. 9.00 do 15.00.

 

- wzór zgłoszenia -