O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Czudec odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YouTube.

Program sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czudec na rok szkolny 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej,
 2. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/332/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 23 marca 2018 r.
  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec oraz w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach w Gminie Czudec,
 4. w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom,
 5. w sprawie wyrażenia zgody na zakup  działki na własność Gminy Czudec z przeznaczeniem pod parking w Babicy,
 6. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogę gminną,
 7. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2022 nr XXXVIII/297/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2022 r.,
 8. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec,
 9. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 1. Informacja dyrektora ZEAS o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.
 2. Sprawozdanie z działalności ZW – K za I półrocze 2022 r.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz kształtowaniu się WPF.
 4. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Czudec w latach 2020-2021.
 5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący RG

Sławomir Szela