O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XL zwyczajna sesja Rady Gminy Czudec odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. (środa) o godz. 1300 w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YouTube.

 

Program sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wręczanie podziękowań dla służby zdrowia.
 3. Wręczanie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie Programu Osłonowego  dla mieszkańców Gminy Czudec „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
 2. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bez ograniczeń” w ramach  konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie nr 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
 3. w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania  wykraczającego  poza rok budżetowy 2022 r. na realizację projektu pn. „Bez ograniczeń” dla mieszkańców Gminy Czudec,
 4. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czudec na lata 2022-2025,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego,
 6. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2022 nr XXXVIII/297/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2022 r.
 1. Sprawy różne

 

Przewodniczący RG

Sławomir Szela