W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi do Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie kierowane są zapytania dotyczące umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego tj. na słupach, barierach, poręczach, na elementach mostów i przepustów.
 
W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie informuje, że:
Materiały wyborcze umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi stanowią reklamę w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) a ich lokalizacja wymaga zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na podstawie art. 40 ust. 1 cyt. ustawy, wydanej w drodze decyzji administracyjnej w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego - za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam, ustala się wysokość stawki opłaty: 0,50 zł/dzień.
 
W związku z powyższym należy złożyć wniosek zawierający:
- nr drogi oraz okres zajęcia pasa drogowego,
- powierzchnię zajmowania pasa drogowego (powierzchnia materiału wyborczego wraz z konstrukcją wsporczą, jeśli będzie zastosowana),
- szkic konstrukcyjny z określeniem, czy materiał wyborczy jest jedno czy dwustronny wraz z wyraźnym oznaczeniem komitetu wyborczego od którego pochodzi,
- dokładną lokalizacje planowanego umieszczenia materiału wyborczego na aktualnej mapie zasadniczej.
 
Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 110 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeksu wyborczego ,,na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia”.
 
Dlatego też za zajęcie pasa drogowego bez stosownego zezwolenia, zarządca drogi na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych wymierza karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej.
Materiały wyborcze umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz ruchu pieszych, będą usuwane na koszt właściciela materiału wyborczego zgodnie z art. 110 Kodeksu wyborczego.