Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie usuwania drzew, znowelizowane ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z nowymi przepisami zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew, m.in. których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli przewidziane do usunięcia drzewo przekracza podane obwody, osoby prawne (firmy) oraz osoby fizyczne (prywatne) usuwające drzewo w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą złożyć wniosek i uzyskać zezwolenie na wycinkę. Natomiast osoby prywatne, które chcą usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą dokonać w Urzędzie Gminy zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew.

Zgłoszenie takie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz rysunek albo mapę z zaznaczonymi do usunięcia drzewami. W terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia pracownik Urzędu dokonuje oględzin drzew, z których sporządza protokół. Jeżeli w terminie 14 dni od dokonania oględzin organ nie wniesie sprzeciwu drzewa mogą zostać usunięte.

Organ, po oględzinach drzew, może również wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a tym samym potwierdzić możliwość usunięcia drzew.

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Organ wnosi sprzeciw, gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzew, na które trzeba uzyskać zezwolenie lub w przypadku niekompletnego i nieuzupełnionego na wezwanie Urzędu zgłoszenia. Może również wnieść sprzeciw, gdy drzewa rosną na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w mpzp na zieleń lub chronionym innymi zapisami planu, na terenie objętym formami ochrony przyrody lub też, gdy drzewo spełnia kryteria uznania go za pomnik przyrody.

Wydanie przez organ sprzeciwu stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę, która ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której zostały usunięte drzewa Wójt Gminy nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.

W związku z nowymi przepisami karom za usunięcie drzew będą podlegać osoby, które usunęły drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia oraz osoby, które nie dokonały zgłoszenia lub usunęły drzewa przed upływem 14 dni od dnia oględzin.

 

Informujemy również, że na usunięcie drzewa w lesie stanowiącym własność prywatną przepisy nie uległy zmianie. Właściciel lasu zobowiązany jest do ocechowania i uzyskania świadectwa legalności pozyskanego drzewa. W sprawie wycinki drzew w lasach prywatnych na terenie gminy Czudec leśniczy przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, przy pokoju 17, w każdą środę, w godzinach od 8.00 do 10.00.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew, nie związane z prowadzeniem działalności goposdarczej

Zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew