WYBORY ŁAWNIKÓW

Z dniem 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217), nakładają obowiązek przeprowadzenia najpóźniej w październiku br. wyborów ławników na kadencję 2024-2027.
Termin zgłaszania kandydatów do pełnienia tych funkcji upływa z dniem 30 czerwca 2023 r.

Według ustaleń Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie Rada Gminy Czudec wybierze 2 ławników, w tym: jednego do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i jednego do orzekania w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie. Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2155) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Zgodnie z ustawą oraz powołanym wyżej rozporządzeniem, do zgłaszania kandydatów upoważnieni są:

1.    prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

2.    grupy 50 obywateli stale zamieszkałych na terenie gminy, mających czynne prawo wyborcze.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do powołanego wyżej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.


Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

Obwieszczenie Wójta Gminy Czudec [15KB]
Lista osób zgłaszających kandydatów na ławnika [85KB]
Wybory na ławników / Klauzula informacyjna [29KB]
Karta zgłoszeniowa [239KB]