Zarządzenie Nr 239  /2021

Wójta Gminy Czudec

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2021/2022.

 

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Wójt Gminy Czudec zarządza, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2021/2022.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 określa:

1) dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - załącznik nr 1;

2) dla klas I szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: przedszkola,  zespołów szkół i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czudec oraz na tablicach ogłoszeń przedszkola, zespołów szkół i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec.

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 239  /2021

Wójta Gminy Czudec

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 8 do 19 marca 2021 roku

 

od 12 do 14 maja 2021 roku

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 22 marca do 8 kwietnia 2021 roku

 

od 17 maja do 1 czerwca 2021 roku

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

9 kwietnia 2021 roku

 

2 czerwca 2021 roku

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,   w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 12 do 13 kwietnia 2021 roku

 

od 4 do 7           czerwca 2021 roku

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

14 kwietnia 2021 roku

 

8 czerwca 2021 roku

 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 239  /2021

Wójta Gminy Czudec

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021 /2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca do 9 kwietnia 2021 roku

 

od 12 maja do 25 maja 2021 roku

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

od 12 kwietnia do 15 kwietnia  2021 roku

 

od 26 maja do 27 maja 2021 roku

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16 kwietnia 2021 roku

 

28 maja 2021 roku

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 19 kwietnia do 27 kwietnia 2021 roku

 

od 31 maja do 10 czerwca 2021 roku

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 kwietnia 2021 roku

11 czerwca 2021 roku

 


 

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji:

Zarządzenie Nr 239 /2021 Wójta Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2021/2022

Uchwała w sprawie określenia ktyteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Czudec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czudec