STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

1. Do kiedy powinien zostać złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. Stosownie do art. 90 n ust. 7 cytowanej ustawy, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego po upływie określonego w ustawie terminu. Ewentualną decyzję w sprawie późniejszego terminu przyjęcia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego może podjąć jedynie organ przyznający stypendium w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.
 

2. Czy pobierane stypendia mogą się sumować?

Zgodnie, z art. 90 d ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendysta, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne, lecz suma stypendiów nie może przekroczyć: w przypadku uczniów - 1120zł (tj. dwudziestokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ) w ciągu całego okresu otrzymywania stypendiów (tj. maksymalnie jednego roku szkolnego), w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 1068zł (tj. osiemnastokrotności kwoty, o której mowa, w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) w ciągu całego okresu otrzymywania stypendiów (tj. maksymalnie jednego roku szkolnego).
 

3. Czy środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów na okres od stycznia do czerwca 2006 mogą być wykorzystane w terminie późniejszym?

Środki przyznane na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca br. mogą zostać wykorzystane w terminie późniejszym tj. od września do grudnia br. Zgodnie, z art. 90 g ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc materialna dla uczniów przyznawana jest na okres nie dłuższy niż rok szkolny. Natomiast środki finansowe na realizację pomocy materialnej dla uczniów przyznawane są na dany rok budżetowy i muszą one zostać rozliczone do końca danego roku budżetowego.
 

4. Jaki dokument reguluje sposób i formę rozliczania środków przeznaczonych na stypendium szkolne?

Szczegółowe rozwiązania dotyczące rozliczania się osób otrzymujących stypendium z organem przyznającym stypendium powinno być zawarte w gminnym regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Władze lokalne same ustalają, czy osobie, której zostało przydzielone stypendium wypłacają pieniądze na podstawie otrzymanych faktur, rachunków, paragonów, a więc dopiero po zakupie podręczników itp. czy też bezpośrednio pokrywają koszty pomocy lub przyznają pomoc w formie rzeczowej, bądź zaliczki.
 

5. Jaką decyzję powinien podjąć organ przyznający stypendium szkolne w sytuacji, gdy uczeń przestał spełniać kryteria uprawniające go do pobierania stypendium?

W sytuacji, gdy uczeń przestał spełniać ustalone kryteria uprawniające go do pobierania stypendium szkolnego, wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia organu przyznającego stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które były podstawą do jego przyznania (art. 90 o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). W takiej sytuacji organ, który przyznał stypendium szkolne wstrzymuje lub cofa jego wypłacanie (art. 90 o ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Stypendium wstrzymuje się lub cofa na podstawie decyzji administracyjnej. Termin oraz kwotę zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu należności, jeśli stanowiłoby to dla stypendysty nadmierne obciążenie lub, gdy niweczyłoby to skutki udzielonej pomocy.
 

6. Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlas historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
 

7. Czy stypendia szkolne zwolnione są z podatku dochodowego? Czy osoby otrzymujące ww. stypendium mają obowiązek wypełniania kwestionariusza PIT-S8?

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm) stypendia szkolne zwolnione są z podatku dochodowego. Zgodnie z pismem (PB5-066-81/06/IK-1553) Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów wyjaśniamy, że stosownie do postanowień art. 35 ust. 10 ww. ustawy, do sporządzania informacji PIT-8S obowiązani są wyłącznie płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. Z tych względów przedmiotowej informacji nie sporządzają płatnicy dokonujący wpłat świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy, a tym bardziej osoby otrzymujące przedmiotowe świadczenia.
 

Na podstawie informacji zawartych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

INFORMACJA nt. stypendium

Od dnia 15 maja 2013 roku w biurze ZEAS można odbierać decyzje zmieniające dotyczące stypendium szkolnego na okres styczeń – czerwiec 2013 rok, a także przedkładać rachunki:

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00,

w pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 15:00.