Ranking Gmin Podkarpacia 2023

Gmina Czudec liderem Powiatu Strzyżowskiego
 

W dniu 4 grudnia 2023 r., podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia w Rzeszowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2023. Ranking ten jest corocznie przygotowywany przez Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Rzeszowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym. Założeniem Rankingu jest pokazanie i nagradzanie gmin województwa podkarpackiego, które mają potencjał w regionie i w powiecie.


fot. FRDL

Tegoroczny Ranking na Podkarpaciu został zorganizowany już po raz 11. Partnerem wydarzenia był Urząd Statystyczny w Rzeszowie, a partnerem biznesowym Bank Gospodarstwa Krajowego. Ranking odbywał się pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Celem rankingu było wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu.

Wśród nagrodzonych znalazła się Gmina Czudec otrzymując tytuł Lidera Powiatu Strzyżowskiego. Najlepszy wynik w powiecie jest bardzo dużym wyróżnieniem i jednocześnie docenieniem pracy na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców. Wyróżnienie odebrał Wójt Gminy Czudec Andrzej Ślipski. Okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczali: Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Odzimek, dyrektor FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego.


fot. FRDL

Ocena samorządów została przeprowadzana przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych odnoszących się do różnych sfer działalności jednostek samorządowych, na podstawie danych pochodzących ze statystyki publicznej oraz z Ministerstwa Finansów. Analiza danych prowadzona we współpracy z urzędem statystycznym pozwala ocenić, w jakim aktualnie miejscu rozwoju znajduje się konkretna gmina. Końcowym rezultatem tego wyniku było syntetyczne przedstawienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej danej gminy.

Ocena poziomu rozwoju gminy została dokonana w oparciu o syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony na podstawie 16 wymienionych poniżej wskaźników:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022;
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020- 2022;
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022;
 4. Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2022 r.;
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020- 2022;
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1 000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r.;
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 - średni wynik w %.
 8. Saldo migracji na 1 000 ludności w 2022 r.;
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.;
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.;
 11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.;
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.;
 13. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2022 r.;
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.;
 15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.;
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.

 

Liderzy poszczególnych powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu):

 • gmina Lutowiska - powiat bieszczadzki
 • gmina Haczów - powiat brzozowski
 • miasto Dębica - powiat dębicki
 • miasto Jarosław - powiat jarosławski
 • miasto Jasło - powiat jasielski
 • gmina Kolbuszowa - powiat kolbuszowski
 • gmina Krościenko Wyżne - powiat krośnieński
 • gmina Solina - powiat leski
 • miasto Leżajsk - powiat leżajski
 • gmina Stary Dzików - powiat lubaczowski
 • miasto Łańcut - powiat łańcucki
 • miasto Mielec - powiat mielecki
 • gmina Ulanów - powiat niżański
 • gmina Orły - powiat przemyski
 • gmina Przeworsk - powiat przeworski
 • gmina Ostrów - powiat ropczycko-sędziszowski
 • gmina Trzebownisko - powiat rzeszowski
 • miasto Sanok - powiat sanocki
 • miasto Stalowa Wola - powiat stalowowolski
 • gmina Czudec - powiat strzyżowski
 • gmina Gorzyce - powiat tarnobrzeski