Szanowni Mieszkańcy Gminy Czudec
Dotyczy rozpoczęcia prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023.

Wójt Gminy Czudec informuje, iż Gmina Czudec przystępuje do prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017 – 2023. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Analiza negatywnych zjawisk w szczególności w sferze społecznej oraz dopełniająco w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej, pozwoli wyznaczyć obszar zdegradowany Gminy Czudec.
Na podstawie analizy nasilenia negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, cechujący się największym nasileniem negatywnych zjawisk.
Lokalny Program Rewitalizacji diagnozuje problemy obszaru gminy oraz pozwala sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Przy opracowaniu programu rewitalizacji należy pamiętać aby planowane działania realizowane były zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych.

Proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował kilka faz:
- Fazę prac przygotowawczych – obejmującą m.in. czynności związane z diagnozą obecnego stanu gminy,
- Faza prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji – obejmującą m.in. zaproponowanie obszaru rewitalizacji oraz zadań do realizacji,
- Faza konsultacji społecznych – mająca na celu poznanie oraz hierarchizację celów i potrzeb.
Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Ważnym jest, aby dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Istotnym jest, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych z zagadnieniami społecznymi, jak również ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi.
Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy.  Dzięki aktywności interesariuszy możliwa będzie rzetelna diagnoza Gminy, pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.
Opinie mieszkańców pomogą określić problemy jak również lokalny potencjał gminy oraz możliwości i korzyści wynikające z przeprowadzenia rewitalizacji.
W związku z powyższym zachęcam do wyrażenia swojej opinii na temat obszarów w szczególności wymagających rewitalizacji, jak również do wskazania szczegółowych działań mających na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez wypełnienie załączonej ankiety.
Ankietę można przesłać na adres Urzędu Gminy w Czudcu (ul. Starowiejska6) lub w wersji elektronicznej przesłać na adres :ugczudec@czudec.pl Termin składania ankiet – 28.02.2017 r.

                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Czudec
                                                                                                                                                                                  /-/ Stanisław Gierlak


- ANKIETA -