Gmina Czudec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w edycji 9. Rozświetlamy Polskę uzyskała 389.120,00 zł dofinansowania na modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czudec. Niniejsza kwota dofinansowania została obliczona jako 80% kosztów wymiany opraw oświetlenia drogowego będących własnością gminy i była maksymalną o jaką gmina mogła się ubiegać. Ilość opraw oświetleniowych, która była podstawą do określenia zakresu wniosku została ustalona po dokonaniu przeglądu istniejącego oświetlenia ulicznego. W tym miejscu zaznaczyć należy, że zakres wniosku w ramach Rządowego Programu Rozświetlamy Polskę nie obejmował wymiany opraw przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Zaborów, ponieważ istniejące oświetlenie zostanie zdemontowane, a na odcinku przebudowy drogi nr DW988 zostanie wybudowane nowe (jego budowa będzie współfinansowana przez Gminę Czudec). Podobna sytuacja dotyczy odcinka drogi DK9 i DW988 w miejscowości Babica w okolicy węzła z drogą S19.  Dzięki realizacji ww. inwestycji na terenie Gminy Czudec zwiększy się poziom bezpieczeństwa, poprawi się komfort użytkowania dróg oraz zostaną obniżone koszty zużycia energii - nowoczesne oświetlenie uliczne jest bardziej energooszczędne niż stare oprawy, co może obniżyć koszty zużycia energii nawet o 70%. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024 r.

Na dzień dzisiejszy w naszej gminie oprawy uliczne typ LED stanowią blisko 70% wszystkich punktów świetlnych. Gmina Czudec już w 2010 roku, jako jedna
z nielicznych, rozpoczęła budowę nowych odcinków oświetlenia drogowego przy zastosowaniu opraw wyposażonych w źródło światła typ LED. Ta technologia w krótkim czasie stała się standardem w naszej gminie. Od tej pory wszystkie punkty oświetleniowe były modernizowane, a nowe odcinki oświetlenia ulicznego budowane z zastosowaniem opraw ledowych. Dzięki wymianie kolejnych opraw oświetleniowych
w ramach Polskiego Ładu na terenie gminy będziemy posiadali ponad 90% oświetlenia ledowego. Pozostałe 10 % stanowią oprawy, których zastąpienie nowoczesnymi oprawami typ LED (o 50% mniejszej mocy) nie jest możliwe, ponieważ zgodnie z zasadami programu, spowodowałoby to zbyt duże zmniejszenie natężenia światła, a w konsekwencji niedopasowane do klasy drogi, przy której są obecnie zamontowane.

(UG)