Międzynarodowy Dzień Ziemi

Prezentacja udostępniona przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

 

Szczegóły konkursu na stronie internetowej: https://chlorofil.com.pl/viii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-ekologicznego-mistrz-recyklingu-i-przyjaciele/


PRZEWODNIK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZUDEC


Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Gmina Czudec przygotowuje:

Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czudec

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Posiadanie przez Gminę Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.),

Wykonawcą opracowania jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, mafes@mafes.com.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZAMBA/OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA SZAMB

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Dane kontaktowe

1

Firmy "Danuta Pasternak - nieregularny przewóz towarów"

Tel. 17 2771617, 668440075

2

PGKiM Sp. z o.o

Tel. 17 2761103

3

GOSPODARSTWO ROLNE Zbigniew Jacek

Tel. 17 2772610

4

USŁUGI SPRZĘTOWE Adam Kiełbasa

Tel. 17 2750171, 607288013

 

Przypomina się, że zgodnie z art. 152 ust. 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację, wymienioną w rozporządzeniu Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie  rodzajów  instalacji,  mogących  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  nie  wymagających  uzyskania pozwolenia, ale podlegających zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, jest  obowiązany  do  dokonania  jej  zgłoszenia  Wójtowi Gminy Czudec min. 30 dni przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Instalację objętą tym obowiązkiem w  okresie,  gdy  jest  ona  już  eksploatowana,  należy  zgłosić  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia,  w  którym  została  ona  objęta  tym  obowiązkiem. 

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny  można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia  doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI