Dostępny samorząd – granty

Gmina Czudec otrzymała grant w wysokości 99 955,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) na realizację przedsięwzięcia pn.: Dostępna Gmina Czudec w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności Urzędu Gminy w Czudcu dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie szeregu działań w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem potrzeb osób z problemami wzroku, słuchu, w poruszaniu się i z trudnościami poznawczymi. Podczas realizacji w/w przedsięwzięcia, grantobiorca będzie korzystał z usług doradczych eksperta w dziedzinie dostępności.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Czudec otrzymała środki finansowe w postaci grantu. Łączna wysokość wydatków ogółem przedsięwzięcia grantowego wynosi 99 955,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych). Grant jest finansowany z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich w kwocie 84 242,07 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote siedem groszy), co stanowi 84,28% powierzonego grantu,
  • ze środków dotacji celowej w kwocie: 15 712,93 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu.