OSZCZĘDZANIE WODY TO MAŁO - ANIMACJA EDUKACYJNA PAH


WODA NIE TYLKO W KRANIE - ANIMACJA EDUKACYJNA PAH


OSZCZĘDZAMY WODĘ - DEKALOG IMGW-PIB


Opłaty retencyjne


Program "Moja woda"


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZAMBA/OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA SZAMB

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Dane kontaktowe

1

Firmy "Danuta Pasternak - nieregularny przewóz towarów"

Tel. 17 2771617, 668440075

2

PGKiM Sp. z o.o

Tel. 17 2761103

3

GOSPODARSTWO ROLNE Zbigniew Jacek

Tel. 17 2772610

 

Przypomina się, że zgodnie z art. 152 ust. 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację, wymienioną w rozporządzeniu Ministra  Środowiska  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie  rodzajów  instalacji,  mogących  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko,  nie  wymagających  uzyskania pozwolenia, ale podlegających zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, jest  obowiązany  do  dokonania  jej  zgłoszenia  Wójtowi Gminy Czudec min. 30 dni przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Instalację objętą tym obowiązkiem w  okresie,  gdy  jest  ona  już  eksploatowana,  należy  zgłosić  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia,  w  którym  została  ona  objęta  tym  obowiązkiem. 

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny  można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia  doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI