DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

 

Urząd Gminy w Czudcu z siedzibą pod adresem ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, który zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.czudec.pl

Data publikacji strony internetowej: 10-05-2000 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09-11-2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23-09-2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  01-04-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa www.czudec.pl jest częściowo zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia

Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści, skróty klawiaturowe i nawigacja

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana rozmiaru strony, zmiana kontrastu (elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.)

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności - klawisz TAB.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:          

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

< >               [CTRL] oraz [ + ] (plus) aby powiększyć widok               [CTRL] oraz [ - ] (minus) aby pomniejszyć widok                  

Opera:

<  >               [SHIFT] oraz [ + ] (plus) aby powiększyć widok          [SHIFT] oraz [ - ] (minus) aby pomniejszyć widok        

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. 

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

Obecnie pracujemy nad zapewnieniem dostępności całej strony internetowej oraz nad wyłączeniami wskazanymi wyżej, zgodnie z planem zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi 1 wejście główne poprzedzone schodami oraz pochylnia, na którą można wjechać od strony zachodniej budynku (od ul. Starowiejskiej).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Korytarze szerokie bez elementów ograniczających poruszanie się. Dla osób na wózkach dostępna jest kancelaria ogólna - sekretariat na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Urząd dysponuje pochylnią przy wejściu głównym,

Urząd nie dysponuje platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking znajduje się wokół Urzędu Gminy Czudec, przy czym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,  które jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia głównego od strony ul. Starowiejskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące w przyszłości będą mogły złożyć wniosek o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). O możliwości składania wniosków poinformujemy, gdy nawiążemy współpracę z tłumaczem.

Informacje o możliwości kontaktu w przypadku problemów z wejściem do budynku:

W przypadku niemożności dotarcia do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość wezwania pracownika i obsługi w dogodny sposób oraz skorzystania z domofonu znajdującego się na parkingu  przy wejściu głównym, obok miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Materna

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17-7172100 wew. 34.

e-mail: sekretarz@czudec.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie informacji niedostępnej wraz ze stroną internetową. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Gminy Czudec zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Gminy Czudec niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Gminy Czudec może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd Gminy Czudec odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.