Azbest - realne zagrożenie dla ciebie i Twojej rodziny

Azbest zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Choć wykorzystywany już w czasach starożytnych, jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX wieku.

Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnień skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może skutkować zaburzeniami funkcji oddechowych, kaszlem, zgrubieniami końcówek palców, a także odbarwieniami skóry i błon śluzowych.

Azbest najczęściej wykorzystywany był w produkcji: pokryć dachowych (eternit, papa dachowa), pokryć podłóg (pytki PCV), płyt elewacyjnych balkonowych, rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O., izolacji cieplnej (bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O.), przewodów wentylacyjnych kominowych.

Każdy właściciel nieruchomości, obiektu lub instalacji ma obowiązek dokonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, przeprowadzenia kontroli stanu technicznego oraz oceny możliwości ich dalszego bezpiecznego użytkowania.

Takie dane należy przekazać właściwej jednostce samorządu terytorialnego.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest również zgłaszać prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu azbestu do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast prace związane z usuwaniem, transportem i składowaniem azbestu powinny wykonywać wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.
Uwaga!

  • Wyrobów azbestowych nie wolno łamać i kruszyć!
  • Usuwane elementy należy wcześniej zwilżyć, potem zamiatać na mokro
  • Usunięte odpady należy dobrze zabezpieczyć przed kontaktem z ludźmi i środowiskiem (wodą, glebą, powietrzem)

Koszty zabezpieczenia i usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości. Istnieje jednak szansa otrzymania wsparcia finansowego dla powyższych działań. Taką możliwość daje Bank Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielając wsparcia w formie preferencyjnych kredytów lub dotacji.

Urząd Gminy w Czudcu corocznie organizuje transport i utylizację składowanych wyrobów azbestowych, których koszty pokrywa w całości (szczegółowe informacje w pliku do pobrania dotacja na odbiór azbestu).

Wniosek o dofinansowanie odbioru azbestu

Gminny Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czudec w latach 2010-2032