Uchwała Nr XV/121/ 2008 Rady Gminy Czudec z dnia 31 stycznia 2008 r. 
w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa gminy Czudec i tytułu Zasłużonego dla gminy Czudec.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1 Uchwala się Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa gminy Czudec i tytułu Zasłużonego dla gminy Czudec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Czudec, a nadzór nad jej realizacją Komisji Spraw Społecznych.
§3 Traci moc uchwała Rady Gminy Czudec Nr XLII/298/2002 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych warunków ustanowienia tytułu „Zasłużony dla gminy Czudec” oraz określenia zasad jego nadawania.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:
Regulamin nadawania honorowego obywatelstwapobierz