O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Czudec odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 1100 w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YouTube.

Program sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Debata nad raportem o stanie gminy Czudec.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Czudec,
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
 3. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami Gminy Czudec na lata 2021-2024,
 5. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 6. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne,
 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego,
 8. w sprawie udzielenia Gminie Jasło pomocy finansowej,
 9. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2022 nr XXXVIII/297/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2022 r.,
 10. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec.
 1.  Informacja o rozwoju kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy.
 2. Informacja o bieżących inwestycjach i remontach.
 3.  Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący RG

Sławomir Szela