V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Czudcu

Uchwałą nr 8/VI/2021 z dnia 17.06.2021r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czudcu na dzień 18.09.2021r. na godz. 17.00 zwołał  Zwyczajny V Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP, który odbył się w budynku Centrum Bezpieczeństwa Kultury i Integracji Społecznej w Czudcu. 

W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czudec, członkowie ustępujących władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, zaproszeni goście: Pan Andrzej Ślipski - Wójt Gminy Czudec, Zastępca Komendanta PSP w Strzyżowie st. kpt. Damian Łojek oraz kandydaci do nowego Zarządu.  Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych władz Związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję.
Zjazd otworzył i przywitał gości oraz wszystkie koleżanki i kolegów Druhów Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu Druh Marek Jurzysta.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Dh Łukasza Krzanowskiego, a na sekretarza Dh Barbarę Kidacką – Milewską. W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2016-2021, sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono Program Działania Zarządu Oddziału Gminnego na lata 2021 – 2026. Sprawozdanie z działalności za mijające 5 lat złożył również Komendant Gminny OSP Dh Łukasz Gątarski. Aktualnie przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi gminę Czudec chroni 5 OSP: OSP Czudec, OSP Pstrągowa Dolna, OSP Wyżne, OSP Zaborów, OSP Babica, w tym trzy (OSP Czudec, OSP Pstrągowa Dolna i OSP Wyżne) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie jest 323 czynnie działających członków OSP w tym 40 kobiet.  W  Jednostkach Operacyjno- Technicznych - to ci druhowie i druhny, którzy mogą brać czynny udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych mamy 103 strażaków
w tym 11 kobiet.
Na terenie gminy funkcjonuje 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo - gaśniczy z roku na rok ulega poprawie. Oddano do użytku dwa nowe budynki w 2018 r., Dom Strażaka na Pstrągowej Woli, który obecnie pełni funkcję Domu Ludowego oraz w 2021 r. Centrum Bezpieczeństwa Kultury i Integracji Społecznej w Czudcu gdzie nową siedzibę ma OSP Czudec. Aktualnie jednostki OSP dysponują: 10 samochodami pożarniczymi oraz sprzętem specjalistycznym.

 

Podczas zjazdu delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego. Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu wybrany na kadencję 2021-2026.
W czasie obrad odbył pierwsze posiedzenie, podczas którego ukonstytuował się
w następującym składzie:

1. Prezes – Marek Jurzysta  - OSP Czudec

2. Wiceprezes – Wiesław Nieroda – OSP Pstrągowa Dolna

3. Wiceprezes – Bartłomiej Drążek – OSP Zaborów

4. Komendant Gminny – Łukasz Gątarski – OSP Wyżne, PSP Strzyżów

5. Sekretarz – Barbara Kidacka –Milewska- pracownik UG Czudec, OSP Pstrągowa Dolna

6. Skarbnik – Łukasz Krzanowski – OSP Czudec

7. Członek prezydium – Grzegorz Iskra – OSP Czudec

8. Członek zarządu – ks. kapelan Zbigniew Pałka – OSP Wyżne

9. Członek zarządu – Jan Łyszczak- OSP Babica

10. Członek zarządu – Hubert Materna – OSP Babica

11. Członek zarządu – Michał Rykała- OSP Zaborów

12. Członek zarządu – Małgorzata Tabor – OSP Wyżne

13. Członek zarządu – Mariusz Krypel OSP Pstrągowa Dolna

14. Członek zarządu – Łukasz Golesz - OSP Pstrągowa Dolna

 

Nowa Komisja Rewizyjna na kadencję 2021-2026 ukonstytuowała się następująco:

  1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Grzegorz Dudek - OSP Czudec
  2. Wiceprzewodniczący  -  Dominik Iskrzycki – OSP Zaborów
  3. Sekretarz – Jan DrążekOSP Pstrągowa Dolna
  4. Członek KR  -  Hubert Szpond – OSP Wyżne
  5. Członek KR-  Wojciech Rataj – OSP Babica

Ponadto w czasie Zjazdu, wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Strzyżowie:  Marka Jurzystę i Łukasza Gątarskiego oraz delegatów na zjazd powiatowy: Małgorzatę Tabor, Grzegorza Iskrę i Mariusza Krypel.

Ze strażackim pozdrowieniem!
Barbara Kidacka-Milewska
Sekretarz ZOG ZOSP RP w Czudcu