W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie, w których rodzinie dochód na osobę nie przekracza 456 zł
(od 1 października 2015 r.– 514 zł) będą mogli skorzystać z pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym
w formie stypendium szkolnego.
W roku szkolnym 2014/2015 z tej pomocy skorzystało w okresie IX – XII 2014 roku – 347 osób.
Kwota wypłaconych stypendiów szkolnych – 206 222,98 zł
- 1  osoba skorzystała z  zasiłku  szkolnego w kwocie 530,00 zł.

Razem wypłacono - 206 752,98 zł z czego udział budżetu gminy – 40 253,75 zł
- miesięczna kwota stypendium szkolnego – 149,00 zł.

W okresie I – VI 2015 roku ze stypendiów skorzystało 346 osób.
Kwota  wypłaconych stypendiów szkolnych – 187 496,00 zł
- 1 osobie  wypłacono  zasiłek szkolny – 530,00 zł
Razem: 188 026,00 zł z czego udział budżetu gminy – 39030,00 zł
- miesięczna kwota stypendium szkolnego – 92,00 zł.