Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Projekty 2018

Projekty 2018

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.2. Gospodarka odpadami otrzymano dofinansowanie na projekt pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Czudec”. Całkowita wartość zadania wynosi 250 056,07 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wydatków kwalifikowanych i wynosi 173 123,05 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie przeznaczonych do ponownego wykorzystania, poprzez utworzenie na terenie Gminy Czudec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiącego dopełnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie oraz poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców co do racjonalnych działań w zakresie gospodarowania wytwarzanymi przez nich odpadami. Dodatkowymi celami projektu są: zmniejszenie odpadów kierowanych do składowania, zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia odpadami terenów zielonych, zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia powietrza w wyniku nielegalnego spalania odpadów oraz ochrona zdrowia mieszkańców przed negatywnym wpływem niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

            Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Czudec. Planowana inwestycja polegać będzie na utwardzeniu
i wyasfaltowaniu placu o powierzchni ok. 10 a., wybudowanie wokół placu ogrodzenia o wys. 1,5 m, wykonaniu wiaty o pow. 35 m2, zakupie 8 kontenerów, zakupie pojemnika na przeterminowane leki, zakupie i montażu wagi samochodowej najazdowej  do 15 t. W projekcie zostały przewidziane również działania promocyjne w celu podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat ograniczenia powstawania odpadów oraz właściwej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.