Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Gmina Czudec - oficjalny serwis internetowy

STAŻE ZAWODOWE - zgłoszenia do udziału w projekcie

„Sukces jest kobietą” to projekt realizowany jest przez Nexoris sp. z o.o. w ramach Priorytetu VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020...