Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy

XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy

 

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 900 w sali posiedzeń
w Urzędzie Gminy w Czudcu odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy.

Program sesji :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Podjęcie uchwał:

w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki na własność Gminy Czudec położonej w Czudcu.
-  w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki na własność Gminy Czudec położonej w Wyżnem.
- w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czudec na lata 2018-2022.
- w sprawie podziału Gminy Czudec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- w sprawie uchwalenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czudec.
- w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa Mieszkaniowa Jednorodzinna V” w miejscowości Przedmieście Czudeckie, Gmina Czudec.
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy (dot. zmiany stadium uwarunkowań).
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy (plany zagospodarowania przestrzennego).
- w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2018 nr XXXII/323/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 26 stycznia 2018 r.

  1. Sprawozdanie z działalności OSP.
  2. Sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.
  4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i działalności Wójta Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Sprawy różne.