Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Wybory Ławników

Wybory Ławników

 

Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), nakładają obowiązek przeprowadzenia najpóźniej w październiku br. wyborów ławników na kadencję 2020-2023. Termin zgłaszania kandydatów do pełnienia tych funkcji, zgodnie z kalendarzem wyborczym upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.

Według ustaleń Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Rada Gminy Czudec wybierze 2 ławników, w tym 1 do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i 1 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie. Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Zgodnie z ustawą oraz powołanym wyżej rozporządzeniem, do zgłaszania kandydatów upoważnieni są:
prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, grupy 50 obywateli stale zamieszkałych na terenie gminy, mających czynne prawo wyborcze.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, zwanej dalej „kartą”, która stanowi załącznik do powołanego wyżej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:
Obwieszczenie Wójta Gminy Czudec
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego
Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych