Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

VI SESJA RADY GMINY - 29.03.2019 r.

VI SESJA RADY GMINY - 29.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Czudcu odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Gminy.

 

Program sesji:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przyznanie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Czudec.
2) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2023 w Gminie Czudec.
4) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czudec.
5) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r.
6) w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec
7) w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.
6. Sprawy różne.
 

 

Przewodniczący RG

Sławomir Szela