Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych
szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji 5 października 2015 r.
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego 14 października 2015 r.
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty 19 października 2015 r.
ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 28 października 2015 r.