Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

SESJA RADY GMINY - 14.12.2018 r.

SESJA RADY GMINY - 14.12.2018 r.

 

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Czudcu odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy.

Program sesji :

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 r.
 2. w sprawie ustalenia liczby komisji Rady Gminy oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.
 3. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 4. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czudec. 
 5. w sprawie wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom.
 6. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/362/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czudec.
 7. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr XXXIV/333/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Czudcu.
 8. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy  Czudec do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
 9. w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 10. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr XVI/133/2008 z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Czudec do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „C.K. Podkarpacie”. 
 11. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Czudec w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 12. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
 14. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 15. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czudec.
 16. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czudec. 
 17. w sprawie podziału i sprzedaży działki nr 1631 o pow. 2,46 ha wraz z zabudowaniami, położonej na terenie wsi Czudec, stanowiącej własność mienia komunalnego.
 18. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na własność Gminy Czudec.
 19. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki na własność Gminy Czudec.
 20. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.
 21. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2018 nr XXXII/323/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 26 stycznia 2018 r.
 1. Informacja o bieżących inwestycjach i remontach.
 2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący RG 

Sławomir Szela