Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

PTASIA GRYPA

PTASIA GRYPA

Informacje dla rolników – ptasia grypa

W związku z wystąpieniem na terenie województwa podkarpackiego przypadków zakażeń wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków A(H5N8) informujemy hodowców drobiu o zasadach postępowania.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa A(H5N8) są zarażone dzikie ptaki. Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale może być przez człowieka przenoszony na ptactwo domowe i inne zwierzęta.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. złagodziło dotychczasowe przepisy w sprawie utrzymania drobiu, zniosło nakaz utrzymywania kur wewnątrz budynków, utrzymało jednak wysoki poziom bioasekuracji.

W celu uniknięcia zarażenia należy:

  • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
  • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt
  • karmienie i pojenie ptaków powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami
  • stosować odzież i obuwie ochronne, a po każdym kontakcie z ptakami umyć ręce wodą z mydłem
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściu i wyjściu z budynków, w których utrzymywany jest drób

Posiadacz drobiu zobowiązany jest również powiadomić organy Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia u drobiu takich objawów jak: zwiększona śmiertelność, znaczny spadek pobierania paszy i wody, drgawki, paraliż nóg lub skrzydeł, skręt szyi, biegunki, duszności, nagły spadek nieśności itp.

Za brak stosowania zasad bioasekuracji nakładane będą kary finansowe.