Szanowni Państwo Kierownicy innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty,
uprzejmie przypominamy o terminowym przekazywaniu danych do nowego SIO.
Do 10 lipca br. należy przekazać:
- dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą – według stanu na koniec II kwartału (dane przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, ministrów, kuratorów oświaty, CKE, OKE i specjalistyczne jednostki nadzoru)
- informację o niezakłóconym funkcjonowaniu bazy danych SIO.
Ponadto przypominamy o konieczności bieżącego aktualizowania danych dotyczących nauczycieli. W szczególności:
- nauczycielom, których umowy wygasły lub z którymi rozwiązano stosunek pracy należy wprowadzić stosowne daty przy umowach.
Przypominamy również o konieczności bieżącego aktualizowania danych szkół i placówek
w RSPO. W szczególności:

- należy zarejestrować wszystkie nowo utworzone szkoły i placówki, tak aby przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego mogły one uzyskać numery REGON oraz dyrektorzy i pracownicy mogli uzyskać upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO;
- włączania obecnie funkcjonujących szkół i placówek oświatowych do zespołów oraz wyłączania szkół i placówek z zespołów nie należy dokonywać przed 31 sierpnia br.
- należy wprowadzić datę zakończenia działalności wszystkich likwidowanych szkół i placówek oświatowych (daty tej nie należy wprowadzać z wyprzedzeniem, tj. jeśli szkoła lub placówka jest likwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r. datę zakończenia jej działalności należy uzupełnić w ciągu 7 dni od upływu terminu;
- należy się upewnić, że wszystkim szkołom, które na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, powinny zostać zlikwidowane wprowadzona została data zakończenia działalności; dotyczy to liceów profilowanych, ogólnokształcących liceów uzupełniających, techników uzupełniających oraz szkół dla dorosłych: techników i zasadniczych szkół zawodowych. W przypadku przekształcenia szkół ww. typów
w liceum ogólnokształcące dla dorosłych, należy wprowadzić datę zakończenia działalności przez szkoły przekształcanych typów oraz zarejestrować licea ogólnokształcące dla dorosłych jako nowe szkoły.

Z poważaniem,
Zespół SIO