Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Nabór partnera do projektu zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego

Nabór partnera do projektu zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego

 

Wójt Gminy Czudec ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).
Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na zakupie pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.
Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Czudec http://www.czudec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

- ZARZĄDZENIE nr 33/2019 - 

- OFERTA -