Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Kontrola z zakresu gospodarki odpadami

Kontrola z zakresu gospodarki odpadami

 

Urząd Gminy Czudec informuje wszystkich mieszkańców naszej gminy, że w związku z ciągle zwiększającą się ilością odpadów zmieszanych będą przeprowadzane kontrole z zakresu właściwej segregacji odpadów komunalnych.

Kontrola zostanie przeprowadzona w przypadku osób, które deklarują segregację, a oddają w większości worki czarne i będzie polegała na weryfikacji odczytów kodów dokonywanych przez firmę odbierającą odpady.

Przypominamy, że niższa opłata za deklarowaną segregację zobowiązuje do właściwego postępowania z odpadami wytworzonymi w gospodarstwie domowym, to znaczy wrzucania określonego rodzaju odpadów do właściwego rodzaju i koloru worka tj.

- worek żółty – metale, tworzywa sztuczne oraz kartony wielomateriałowe;

- worek zielony – szkło kolorowe i bezbarwne;

- worek niebieski – papier i tektura;

- worek brązowy – bioodpady;

Do worka czarnego możemy wrzucać tylko i wyłącznie pozostałe odpady, nie kwalifikujące się do segregacji i nie będące odpadami niebezpiecznymi. Mała ilość odpadów nadających się do segregacji, nie zwalnia z obowiązku ich wyselekcjonowania do odpowiedniego, kolorowego worka.

W przypadku dalszej nienależytej segregacji odpadów, czyli oddawania worków tylko z odpadami zmieszanymi wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, w konsekwencji którego opłata za gospodarowanie odpadami zostanie decyzją zwiększona do stawki jak za odpady niesegregowane.