Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Informacje o środowisku

Informacje o środowisku

Od 1 stycznia 2018 r. ustawa Prawo wodne wprowadziła obowiązek dokonywania przez właścicieli nieruchomości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wskutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, powodujących wyłączenie więcej niż 70% obszaru tej nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości uszczelnionej powierzchni oraz sposobu lub braku ujęcia wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, którymi mogą być:

- urządzenia kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,

- rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.

- korytka odwadniające,

- rynsztoki,

- rynny,

- rowy,

- systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych.

 

Do powierzchni uszczelnionych natomiast zalicza się:

- powierzchnie zajmowane przez obiekty budowlane lub pozostałe elementy infrastruktury,

- powierzchnie szczelne dróg, placów i chodników, w szczególności powierzchnie betonowe,

asfaltowe,

- powierzchnie częściowo przepuszczalne placów i chodników z kostki brukowej lub płytek chodnikowych.

 

Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji obowiązane są ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

-  właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

-  użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót i obiektów, doprowadziły do zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za omawiane usługi wodne, organ kieruje się regułą „jedna księga – jedna nieruchomość” tj. bada wszystkie działki gruntowe wpisane w danej księdze wieczystej,  niezależnie od tego, ile działek zawiera konkretna księga wieczysta, a także czy graniczą one ze sobą, czy też nie.

W oparciu o art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty, mają obowiązek składać Wójtowi Gminy Czudec OŚWIADCZENIA, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, wg załączonego wzoru lub wytycznych zawartych w art. 552 ust. 2b i 2j ustawy Prawo wodne, które posłuży do wyliczenia ewentualnej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Czudec, 38-120 Czudec ul. Starowiejska 6.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy czudec , pok. 17 lub pod numerem telefonu: 17 7172149

Znalezione obrazy dla zapytania retencja wodna

 


INFORMACJA O NABORZE WNIOSKOW DO PROGRAMU NFOŚiGW oraz WFOŚiGW "CZYSTE POWIETRZE"

Program rządowy "Czyste powietrze"


Znalezione obrazy dla zapytania WYPOMPOWANIE SZAMBA

INWENTARYZACJA PRZYDOMOWYCH ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czudec o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy Czudec, w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17,  na stronie internetowej www.bip.czudec.pl i www.czudec.pl

Jednocześnie przypomina się, że w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czudec, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązkiem właściciela nieruchomości, w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej, jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych oraz regularne ich opróżnianie za pośrednictwem firmy prowadzącej na terenie Gminy Czudec działalność w tym zakresie.

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

Czym jest NISKA EMISJA?

Niska emisja to po prostu wypuszczanie do środowiska różnych trucizn, które utrzymują się w powietrzu tuż nad ziemią, zanieczyszczają je, a wraz z opadami przedostają się do wody i gleby, powodując skażenie żywności.

Zanieczyszczenia te pochodzą najczęściej z kotłowni węglowych i pieców grzewczych w naszych domach, szczególnie tych przestarzałych i nieszczelnych.

Na zwiększenie poziomu zanieczyszczeń wpływa też spalanie taniego węgla, który ma w sobie domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego, jest ponadto niskokaloryczny, a więc żeby ogrzać dom, trzeba go spalić dużo więcej, niż węgla wysokogatunkowego.


Największym jednak problemem jest spalanie w tych piecach różnego rodzaju śmieci.

Czy wiesz co jaki jest skład chemiczny dymu i pyłu i co z każdym oddechem wdychasz?

- tlenki węgla,

- tlenki siarki i azotu,

- groźne związki chloru i fluoru,

- metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom,

- Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne, włącznie z benzo(α)pirenem,

- węglowodory alifatyczne,

- aldehydy i ketony,

- dioksyny,

- pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

 

Czy wiesz, że:

· Co roku w wypadkach samochodowych ginie 9 razy mniej osób od tych umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza!

· Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów!

· Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnie śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla!

· Skutki niskiej emisji, takie jak na przykład nowotwory, mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem!

· 6 polskich miast znalazło się w grupie 10 europejskich miast z najgorszą jakością powietrza.

„Niska emisja” to nie tylko problem Ślązaków i Małopolan, ale całego kraju, który jest liderem w produkcji szkodliwych zanieczyszczeń ze spalania paliw w małych instalacjach kotłowych i paleniskach domowych!

· Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy i podwyższenia średniorocznych temperatur w tym i zmian klimatu!

· Związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany!

O tym, że niska emisja jest problemem chyba nikogo nie trzeba przekonywać.

Wystarczy krótki wieczorny spacer, aby zamiast czystego powietrza nawdychać się tego, co wylatuje z kominów domów ogrzewanych węglem i różnego rodzaju odpadów

 

 

Źródło: www.nie-truje.pl, www.czymoddychasz.pl

 

SYSTEM MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA