Gmina Czudec

Informator dla
mieszkańców

Informator dla turystów

Gospodarka

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

Gmina Czudec, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1431) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 14 marca 2019r. na stronie www.czudec.pl oraz www.bip.czudec.plogłoszenia o otwartym naborze Partnera projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP), podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pstrągowej Dolnej (38-121 Pstrągowa 18) do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.