7 stycznia poprzedni rok kalendarzowy:
-przeciętne wynagrodzenie nauczyciela na 1 etat
(tylko szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż jst)
(art. 8 pkt 1 lit. f)
-koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami
(art. 8 pkt 1 lit. g)
-wysokość wynagrodzenia nauczycieli na umowach cywilnoprawnych
(tylko szkoły i placówki prowadzone przez jst oraz ministrów)
(art. 8 pkt 1 lit. j)
-przeciętne wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych na 1 etat
(tylko inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty)
(art. 9 pkt 2 lit. A)
10 stycznia stan za poprzedni rok kalendarzowy:
- wydatki na prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy inne niż jst i wydatki na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych
(art. 8 pkt 1 lit. H)
10 stycznia stan na 31 grudnia poprzedniego roku
- wyposażenie szkoły lub placówki oświatowej
(art. 8 pkt 1 lit. c)
- liczba korzystających z biblioteki
(art. 8 pkt 1 lit i)
10 dni po zakończeniu kwartału (10 stycznia) stan na koniec kwartału
(31 grudnia poprzedniego roku)

- wydatki na prowadzenie szkół i placówek
(tylko szkoły i placówki prowadzone przez jst i ministrów)
(art. 8 pkt 1 lit. h)
- pracownicy niebędący nauczycielami
(liczba i wymiar zatrudnienia)
(art. 8 pkt 4)
- pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie i administrowanie oświatą
(liczba, wymiar, łączna wysokość wynagrodzeń)
(tylko inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty)
(art. 9 pkt 2 lit. b)